Nämnder och styrelser (11 st)

Här visas regionfullmäktige och de av regionfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Region Jämtland Härjedalen.

Namn
Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet
Krisledningsnämnd
Patientnämnd
Valberedningen
Gemensamma nämnden upphandling sjukvårdsprodukter
Gemensam nämnd för IT-drift och stöd
Regionens revisorer
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regional utvecklingsnämnd
Vårdvalsnämnd