Nämnder och styrelser (12 st)

Här visas regionfullmäktige och de av regionfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Region Jämtland Härjedalen.

Namn
Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet
Krisledningsnämnd
Patientnämnd
Valberedningen
Gemensamma nämnden upphandling sjukvårdsprodukter
Regionens revisorer
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regional utvecklingsnämnd
Vårdvalsnämnd
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
Hälso- och sjukvårdsnämnden